Dariusz Szumacher Prezesem Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego

Rafał Wereszczaka

Dariusz Szumacher, jeden z dwóch członków Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, delegatów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego (drugim jest Prezes Zarządu MOZTS – Marek Zalewski), w dniu 3 lutego został wybrany przez Zarząd PZTS na funkcję Prezesa Zarządu PZTS. Oficjalna informacja podpisana przez dyrektora biura PZTS, Marka Przybyłowicza, wpłynęła do MOZTS w dniu 4 lutego 2017 roku wraz z oficjalnymi dokumentami dotyczącymi sytuacji wokół Zarządu PZTS.

Z informacji Polskiego Związku Tenisa Stołowego: 

Polski Związek Tenisa Stołowego informuje, że w dniu 3 lutego 2017 roku podczas 5. posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, działając na podstawie § 29 Statutu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę o wyborze Dariusza SZUMACHERA na Prezesa Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego (głosami: 8 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się).

Dziękując za okazane zaufanie, nowy Prezes Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego Dariusz SZUMACHER złożył deklarację, iż obowiązki Prezesa Zarządu będzie wykonywał społecznie.

Podobną deklarację złożył na 1. posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 8 listopada 2016 roku Wiceprezes ds. Sportowych Zarządu Zbigniew LESZCZYŃSKI, który zdecydował, aby przynależne mu środki finansowe z tytułu ekwiwalentu za udział w posiedzeniach Zarządu oraz zwroty kosztów przejazdów, przekazywane były na subkonto bankowe Polskiego Związku Tenisa Stołowego w celu wykorzystania dla wyróżniających się zawodniczek i zawodników w kategoriach młodzieżowych.

Działając na podstawie § 30 ust. 2, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę w sprawie dokooptowania do składu Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego Roberta SIKORSKIEGO – delegata KS GWIAZDA Bydgoszcz na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Nowy członek Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego Robert SIKORSKI złożył również deklarację o przekazywaniu przynależnych mu środków finansowych na subkonto bankowe Polskiego Związku Tenisa Stołowego w celu wykorzystania dla wyróżniających się zawodniczek i zawodników w kategoriach młodzieżowych.

Działając zgodnie § 24 ust. 8, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę w sprawie powołania Sebastiana JAGIEŁOWICZA na funkcję Wiceprezesa ds. Organizacyjnych, co skutkuje wejściem do składu Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Aktualny skład Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego przedstawia się następująco:
– Dariusz SZUMACHER – Prezes Zarządu
– Zbigniew LESZCZYŃSKI – Wiceprezes Zarządu ds. Sportowych
– Sebastian JAGIEŁOWICZ – Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych
– Grzegorz KIELAR – Skarbnik
– Kamil DZIUKIEWICZ – Członek Prezydium Zarządu

Pełen tekst informacji PZTS

Pismo PZTS do Departamentu Kontroli MSiT

Stanowisko Dyrektora Departamentu Kontroli MSiT

Protokół Komisji Rewizyjnej PZTS

Odwołanie Wojciecha Waldowskiego

Najnowsze