Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS, Warszawa, dnia 4 września 2021 r.

Rafał Wereszczaka

Zarząd Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, działając na podstawie §21 Statutu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, zaprasza na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, które rozpocznie się w dniu 4 września 2021 roku o godz. 16:00 w pierwszym terminie lub o godz. 16:15 w drugim terminie, w auli budynku Szkół Fundacji Primus przy ul. Zoltana Balo 1 w Warszawie.

MATERIAŁY DLA DELEGATÓW

1. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS – zawiadomienie
2. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS – podział mandatów
3. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS – porządek obrad
4. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS – upoważnienia
5. Zebranie Klubów Sportowych MOZTS – zawiadomienie
6. Zebranie Klubów Sportowych MOZTS – porządek obrad
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej MOZTS – wkrótce
8. Sprawozdanie Wydziału Rozgrywek MOZTS 
9. Sprawozdanie Kolegium Sędziów MOZTS
10. Regulamin Obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów MOZTS 
11. Regulamin Wyborów Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów MOZTS 
12. Projekty uchwał S-W WZD MOZTS
13. Pismo PZTS ws. liczby delegatów 

Uwaga! Ważna informacja dla Klubów Sportowych zainteresowanych udziałem w Zebraniu Klubów Sportowych będących członkami MOZTS.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony po konsultacjach z Biurem Zarządu, w dniu 4 września, przed rozpoczęciem S-W WZD oraz Zebrania Klubów zostanie przedstawiona Zarządowi MOZTS propozycja ustanowienia klucza do przydzielenia mandatów na Zebranie Klubów będących członkami MOZTS. Zgodnie z tą propozycją, po jednym mandacie będzie przysługiwać wszystkim klubom sportowym oraz uczniowskim klubom sportowym będącymi członkami MOZTS. Dodatkowo po jednym mandacie otrzymają fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje będące członkami MOZTS, ale w rozumieniu obowiązujących przepisów, nie będące klubami sportowymi, które do dnia 4 września, do godz. 16.00 włącznie, złożą wnioski do Polskiego Związku Tenisa Stołowego o przyznanie licencji klubowej na sezon 2021/2022. Potwierdzeniem złożenia wniosku będzie wydruk z Internetowego Systemu Licencji PZTS wydruk strony z potwierdzeniem złożenia takiego wniosku.

DOKUMENTY ZARZĄDU KADENCJI 2016-2020

Sprawozdania Zarządu za lata 2016-2020

Uchwały Zarządu z roku 2016

Uchwały Zarządu z roku 2017

Uchwały Zarządu z roku 2018

Uchwały Zarządu z roku 2019

Uchwały Zarządu z roku 2020

Uchwały Zarządu z roku 2021

Sprawozdania finansowe 2016-2020

Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za lata 2016-2019

SPRAWOZDAWCZE WZD 2017-2020

Uchwały SWZD 2017-2020

Najnowsze