Składka członkowska płatna do 31 marca

, Rafał Wereszczaka

Wydział Rozgrywek oraz Biuro Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego przypominają o obowiązku uiszczenia rocznej składki członkowskiej. Członkowie Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego – kluby, stowarzyszenia – zgodnie z obowiązującym Statutem (par. 13., ust. 4.) MOZTS zobowiązane są do opłacenia składki członkowskiej zgodnie z obowiązującą uchwałą Walnego Zebrania Delegatów. Wysokość i termin płatności składki członkowskiej zostały określone Uchwałą nr 2 Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów z dnia 7 września 2022 roku. Wysokość składki to 300 zł (trzysta zł), a termin płatności to do 31 marca każdego roku. Składkę należy wpłacić na konto MOZTS (nr konta 07 1240 6175 1111 0010 5927 9155 – Bank Pekao S.A.). Brak opłacenia składki w terminie powoduje powstanie zaległości wobec MOZTS, co zgodnie z Regulaminami Rozgrywek MOZTS i PZTS na sezon 2023/2024, powoduje utratę prawa do udziału w rozgrywkach w ramach współzawodnictwa sportowego MOZTS i PZTS.

Uchwała nr 2 WSZD z 7 września 2022 r.

Najnowsze